‘One-Armed Boxer 2’

L-R: Ko Shou Min as Mi Tsu, Kuan Hung as Ni Tsai, Chun Lin Pan as Mura Singh, Yi-Kuei Chang as Ko Fu, Su Chen Ping as Cho Lung, Yeh Tien as Chao Liu, Wong Fei-lung as Erh Ku Da Leung, Yung-Sheng Wang as Pan Tien-Ching, Hung Tsai as Chang Ku Chuan, Tung Chiao Wu as Kao Chiao, and Shan Mao as Chin Chi Yung in ONE-ARMED BOXER. (image not representative of restoration)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.